20160102

Sans sandaletexte Pierre Stone,
peinture Xavier Fatou