20160102

Raison chimère
texte Ren Yashio, traduction Olfa Berhouma
mine, gouache Sylvie Duplan